De Spaanse Tam·Tam: Disclaimer (vrijwaring)

Ondanks de constante zorg en aandacht die wij besteden aan de samenstelling van deze internetpagina en de daarin opgenomen gegevens, kan De Spaanse Tam·Tam niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens en de inhoud van de internetpagina. De Spaanse Tam·Tam aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de internetpagina of de (on)bereikbaarheid van de internetpagina.

Beweringen en meningen, geuit in artikelen en mededelingen op de pagina’s van deze internetpagina, zijn die van de auteur(s) en niet (noodzakelijkerwijs) die van de webmaster, de internetprovider of De Spaanse Tam·Tam. De Spaanse Tam·Tam kan op geen enkele manier verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud hiervan en is niet aansprakelijk voor enigerlei directe of indirecte schade die mogelijk voortvloeit uit de betreffende uitingen.

De Spaanse Tam·Tam kan er niet voor instaan dat de informatie op deze internetpagina geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door u wordt geraadpleegd. Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in de staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. De Spaanse Tam·Tam garandeert noch ondersteunt enige product of enige dienst genoemd op deze internetpagina, noch staat zij garant voor enige door de vervaardiger van dergelijke producten gedane bewering. Met het oog hierop wordt de gebruiker van deze internetpagina altijd aangeraden onafhankelijke inlichtingen in te winnen en/of onderzoek te verrichten voor gebruik van via deze internetpagina verkregen informatie.

De informatie op deze internetpagina wordt regelmatig aangevuld en/of aangepast. De Spaanse Tam·Tam behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.